INFORMACE RODIČŮM Školní rok 2018/2019

07.09.2018 14:08

Vážení rodiče,

Po telefonické dohodě můžete navštívit vyučující i mimo jejich konzultační hodiny.

Třídnímu učiteli pošlete zpět:

 • Aktualizaci kontaktních údajů
 • Vyplněný formulář s účastí na nepovinných školních akcích
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Souhlas s poradenskými službami školy (jen žáci 6. ročníku)
 • Každé dítě má k dispozici vlastní šatní skřínku. Třídní učitelka vybere zálohu 50,- Kč. (jen žáci 6. ročníku a noví žáci). Po ukončení docházky bude záloha vrácena za odevzdaný klíč.

 

Několik zásad ze Školního řádu:

 • Žáci se ve škole přezouvají do domácí obuvi, přezůvky nechávají v šatně ve skřínce. Úbor na tělocvik si ukládají do sáčku a zavěsí ve skřínce.
 • V kmenových třídách si žáci nechávají kufříky s potřebami na výtvarnou výchovu.
 • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být omluvena rodiči nejpozději do 3 dnů a zapsaná v žákovské knížce. (viz zadní strana ŽK)
 • Vyučování doplňují exkurze a projekty, které tvoří součást vyučování a jsou pro žáky povinné.
 • Pokud potřebujete uvolnit své dítě z vyučování je nutná písemná žádost v této formulaci:

 

   Paní učitelko, uvolněte mého syna/dceru ………………………….………..

   po ukončení exkurze (po ukončení 4. vyučovací hodiny, aj.) dne ………..

        V této době za něj přebírám plnou zodpovědnost.      

     

                                                                      Podpis rodiče……………

Žáci mají zakázáno:

 • nosit, držet a distribuovat návykové látky v areálu školy
 • užívat ve škole kofeinové a energetické nápoje
 • nosit do školy pyrotechnické výrobky, zapalovače, zápalky, lasery, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
 • manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoli elektrickým spotřebičem a elektronickým zařízením a nabíjet si vlastní IT techniku
 • otevírat okna bez přítomnosti pracovníka školy a vyhazovat předměty z oken

Nedoporučuje se nosit mobilní telefony a ostatní audiovizuální zařízení do budovy školy.

V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat následující zásady:

 • Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být vypnuta. Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi manipulovat a jakkoliv používat (nosit je, vyřizovat soukromé telefonické vzkazy, psát SMS, přehrávat atd).
 • Během vyučování i o přestávkách je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové nahrávky pomocí mobilního telefonu či jiných uvedených zařízení (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)
 • V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele, případně jiného pedagogického pracovníka, který mu umožní telefonovat.
 • Pravidla používání chytrých telefonů ve výuce stanoví vyučující dané hodiny

 

 

 

Jméno žáka:   …………………………………………………………………………………      školní rok 2018/2019

Třída:

 

Zaškrtněte, prosím, co  platí pro Vaše dítě:

 

 1. Souhlasím/ nesouhlasím s tím, aby můj syn/dcera v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustil/a  areál školy a zůstal bez dozoru učitelů. V té době za něj škola nenese žádnou zodpovědnost.
 2. V případě, že ve škole nastala mimořádná událost (zranění, nemoc, náhlá nevolnost) a oba zákonní zástupci nejsou k zastižení, může škola kontaktovat, popř předat syna /dceru uvedené osobě (jméno, adresu a kontaktní telefon, příbuzenský či jiný vztah) :

 

 

 

 

    

 

 

                      

Ve školním roce se můj syn/ dcera zúčastní těchto akcí:

(zaškrtněte!)

V případě malého zájmu se akce nekoná.

 

 • Lyžařský výcvikový kurz –termín: 16.3. – 23.3. 2019, Hotel Belvedér, Železná Ruda, předběžná cena 5 300 Kč ( ubytování, stravování, vleky, doprava), vedoucí zájezdu Mgr. Pavel Pavlásek

 

 

 • Poznávací zájezd do Velké Británie s ubytováním v anglických rodinách (jako v minulých letech se Student Agency)

Yorkshire, termín: 11. - 17. 5. 2019-- 7 dní/4 noci cena 8 710,-Kč,

vstupy 30-50GBP dle vybraného programu

Cena zájezdu je stanovena do 24.září a kalkulována (1GBP za 29.30Kč) v závislosti na kolísajícím kurzu libry se cena může změnit o 10%.

Zájemci dostanou bližší informace a závazné přihlášky. Vedoucí zájezdu M. Pecková

Záloha 3 000,-Kč do 20.10., Doplatek ca 2 měsíce před odjezdem.

Minimální počet žáků: 15

 

 

 • Klub mladého diváka – čtyři divadelní představení se zajištěnou dopravou do Prahy - záloha 500,- Kč do 27. září a doplatek 600,- Kč do 30. listopadu, organizuje Bc. Olga Herdová

Minimální počet žáků: 40

 

 

 

 

                                                                                           ………………………………………

                                                                                               Jméno a podpis rodičů                                                                                               

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet