2.stupeň ZŠ

 • Školní rok 2023-2024

  Kalendář školního roku 2023-2024

  Vážení rodiče, připravili jsme pro vás nejdůležitější informace a pokyny. Informace jsou na našem školním webu (www.mazs.cz), s učiteli komunikujte zejména prostřednictvím e-mailu.

  Informace o přijímacích zkouškách a přehled SŠ a SOU okres Beroun a SŠ se sportovním zaměřením

  Třídnímu učiteli pošlete zpět:

  • Změnu kontaktních údajů (adresy, telefonního čísla, e-mailu)
  • Vyplněný formulář s účastí na nepovinných školních akcích (LVK, Anglie)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (jen žáci 6. ročníku)
  • Souhlas s poradenskými službami školy (jen žáci 6. ročníku)

  Informace a pokyny

  • Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
  • Každé dítě má k dispozici vlastní šatní skřínku. Třídní učitelka vybere zálohu 80,- Kč. (jen žáci 6. ročníku a noví žáci). Po ukončení docházky bude záloha vrácena za odevzdaný klíč. Žáci se ve škole přezouvají do domácí obuvi, přezůvky nechávají v šatně ve skřínce. Úbor na tělocvik si ukládají do sáčku a zavěsí ve skřínce. Ve skřínce udržují pořádek.
  • V kmenových třídách si žáci nechávají kufříky s potřebami na výtvarnou výchovu.
  • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být omluvena rodiči nejpozději do 3 dnů a zapsaná v žákovské knížce.
  • Vyučování doplňují exkurze a projekty, které tvoří součást vyučování a jsou pro žáky povinné.

  Odchod v průběhu vyučování

  • V doprovodu zákonného zástupce.
  • Na základě písemné žádosti, která musí vždy obsahovat: datum, čas odchodu a převzetí zodpovědnosti za žáka, kterou žák předloží třídnímu učiteli (v případě nepřítomnosti vedení školy).

  Žáci mají zakázáno:

  • nosit, držet a distribuovat návykové látky v areálu školy
  • užívat ve škole kofeinové a energetické nápoje
  • nosit do školy pyrotechnické výrobky, zapalovače, zápalky, lasery, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
  • manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoli elektrickým spotřebičem a elektronickým zařízením a nabíjet si vlastní IT techniku

  Pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení je žák povinen dodržovat následující zásady:

  • Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být tato zařízení vypnuta. Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek.
  • Je zakázáno jakkoliv tuto techniku používat (telefonovat, psát textové zprávy na jakékoli platformě, přehrávat, nabíjet atd.).
  • Během vyučování i o přestávkách je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové nahrávky pomocí mobilního telefonu či jiných uvedených zařízení (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).
  • V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele, případně jiného pedagogického pracovníka, a ten mu umožní telefonovat.
  • V případě nevolnosti žáka ve škole informuje telefonicky o této skutečnosti učitel zákonného zástupce a domluví následný postup.
  • Každé porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako hrubé porušení ŠŘ.