Platby a provoz MŠ

 • Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ "školné"

  Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Suchomasty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v mateřské škole výše úplaty stanovena:

  za celodenní docházku dítěte na 500,- Kč měsíčně Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2020 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:

  • Vzdělávání dítěte od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

  Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Masarykovy základní školy a Mateřské školy Suchomasty

  • u KB č. : 51-4867630257/0100.

  S platností od 1. září 2020 se prodlužuje provoz MŠ

  Denní provozní doba je od 6:30 do 16:30

  V Suchomastech, dne 1. června 2020

  Ing. Miroslava Pecková
  ředitelka školy

  Úplata za stravné

  Ceny stravného od 1.9.2022

  • Dopolední svačina: 11 Kč
  • Oběd: 23 Kč, 25 Kč (7 leté dítě)
  • Odpolední svačina: 11 Kč

  Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, ale každá třída svou výdejnu jídla. Pracovnice výdeje jídla dováží stravu a nápoje ze školní jídelny. Každé dítě se stravuje na svém místě ve třídě mateřské školy. Aktuální jídelníček je pravidelně zveřejněn v šatnách nad botníky dětí.

  • svačina: 8:25 – 8:40
  • výdej oběda: 11:25 – 11:45
  • odpolední svačina: 14:10 – 14:20

  Časový odstup jednotlivých jídel jsou 3 hodiny. Příprava a dovoz stravy ze školní jídelny

  Svačiny

  – nápoj a jídlo servírované, přídavky samoobslužné

  Oběd

  – polévka a nápoj servírovaný, jídlo st. děti samoobslužné z okénka

  Pitný režim

  – příprava a dovoz nápoje ze školní jídelny

  Pitný režim je zajištěn, nápoje jsou podávány pravidelně během celého pobytu dětí v MŠ. Druh nápoje: mléčné a vitamínové nápoje, čaje s citrónem, slazené i neslazené nápoje
  Týdenní jídelníček

  Způsob úhrady

  • platba je splatná do 15. následujícího měsíce bankovním převodem na účet u KB č.: 51-4867630257/0100

  Omlouvání stravy při nemoci dítěte

  • Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají pedagogickým pracovnicím mateřské školy zdravé děti.
  • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění nebo jiné důvody absence, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí do MŠ.
  • Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 7:30 hod., a to na tel. č. MŠ +420 311 689 865, 728 482 316 nebo ústně. Pokud tak neučiní, oběd si mohou vyzvednou, po dohodě ve školní jídelně nebo v mateřské škole. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.
  • Odpolední svačiny se odhlašují den předem nebo do 7:30 hod., pokud dítě s celodenním stravováním půjde po obědě domů.
  • Pokud se dítě vrací po nemoci do mateřské školy, je důležité přihlásit mu stravu den předem.