Projekty

 • MAP IV.

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II.

  Naše škola je jednou ze 64 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.

  MAP IV.

 • MAP III.

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II.
 • MAP II.

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Beroun II.

  map

   

   

   

   

  Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

  Doba realizace projektu:

  od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

  Cíle projektu/výstupy:

  Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.

  Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.

  Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

  Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.

  Odkaz na webové stránky projektu

  Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Ing. Miroslava Pecková

 • Doučování žáků škol

  Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

  Projekt doučování probíhá pro žáky naší školy od října 2021 v rámci Národního plánu obnovy a za finanční podpory z prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU. Prostředky využíváme na individuální nebo skupinové doučování žáků.

  Leták ke stažení

 • Pomáháme školám k úspěchu

  Iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation

  Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je naše škola zapojena od září 2020. Podpora je zaměřena na rozvoj čtenářství, kritickou gramotnost i pisatelství žáků a také na profesní rozvoj učitelů a vedení školy. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

  Smlouva o poskytnutí daru 2021

  Smlouva o poskytnutí daru 2022

 • Krajská hospodářská komora

  Partnerská spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a ZŠ

  Poznáváme firmy ve středních Čechách – rozvoj polytechnického vzdělávání.