školní řád - dodatek poslední aktualizace.pdf (407,1 kB)ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ  KAMARÁD Suchomasty

 č.j. : 36/13- MŠ

Školní řád slouží k zajištění plynulého provozu školy, usnadňuje zaměstnancům, zákonným zástupcůmi ostatním partnerům orientaci v podmínkách  MŠ, stanuvuje základní pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a provozními zaměstnanci  MŠ Suchomasty a upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ.

 

1. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.482/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, zákonem č.117/1995 Sb. , o státní podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

2.1. Základní ustanovení MŠ při zabezpečování předškolné výchovy, vzdělávání, ŠVP PV

Úkolem předškolního vzdělávání je :

> rozvíjet osobnost dítěte

> podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu

> napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení

> učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty společností uznávané

2.2 Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v MŠ

Každé dítě má právo :

> na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti

> na zajištění činností a služeb poskytovaných zařízením v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

> na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte např.

> aby mu byla společností poskytována ochrana

> na emočně kladné prostředí a projevování lásky

> být respektováno jako jedinec ve společnosti

> být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

> být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají u ustanovení dalších článků tohoto školního řádu.

2.3. Základní práva zákonných zástupců

Rodiče dětí, opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo :

> na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

> vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkající se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

> na poradenskou pomoc MŠ v záležitostech vzdělávání dětí

2.4. Povinnosti zákoných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni :

> přihlašovat a odhlašovat dítě ze vzdělávání a stravování v MŠ a to prostřednictvím telefonu, osobně nebo elektronickou cestou

> zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno

> na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte

> informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a výchovu dítěte. Další povinnosti zákonných zástupců vyplývají u ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Výkon práv a povinností zákonných zástupců

3.1. Stanovené podmínky pobytu dítětem způsob a rozsah jeho stravování

1. Při přijetí dítěte do MŠ ředitelka školy a vedoucí MŠ stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte :

> docházku dítěte do MŠ a délku pobytu v MŠ

> způsob stravování

2. Zákonný zástupce však může v průběhu roku délku docházky změnit dle své potřeby (např. špatná adaptace dítěte, nemoc). Musí však tuto skutečnost předem dohodnout s vedoucí MŠ.

3.2. Přebírání dětí od zákoných zástupců a jejich předávání po ukončení vzdělávání

1. Zákonní zástupci jsou povinni přivádět dítě až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

2. Od této chvíle za dítě zodpovídá po celou dobu pobytu v předškolním zařízení MŠ.

3. Dítě smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci nebo pověření zástupci (písemná dohoda o vyzvedávání dítěte).

4. V případě pochybnosti pedagogický pracovník dítě nevydá a neprodleně informuje o této skutečnosti zákonného zástupce.

5. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,…) jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další péče o dítě.

6. Pokud si zákonný zástupce nebo pověření zástupci nevyzvednou dítě do stanovené doby, učitelka :

> se je pokusí kontaktovat telefonem

> kontaktuje vedoucí MŠ

> v případě nouze se obrátí na Policii ČR

3.3 Způsob informování zákonných zástupců o rpůběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání podle podmínek ŠVP, který je volně přístupný v šatně dětí.

2. Informace zákonným zástupcům jsou poskytovány :

> individuálně : poskytujeme přímo ve třídě při předávání, citlivé informace nebo informace vyžadující větší časový prostor, je možná domluva termínu a času mimo přímou vzdělávací činnost učitelky

> hromadně : na informativních třídních schůzkách, školních akcích, nástěnkách, webových stránkách, pedagogickým personálem, vedoucí MŠ a ředitelkou školy. V případě nezbytné potřeby může být svolána mimořádná schůzka rodičů (např. z provozních důvodů).

3.4 Předávání informací zákonným zástupcům dětí o mimoškolních a mimořádných akcích

1. Informace o provozu školy, ŠVP PV, denních aktivitách, návštěvách, výběru peněz, skladbě jídelníčku se poskytují na třídních schůzkách, jsou vždy včas vyvěšeny na nástěnkách v MŠ, na webových stránkách školy www.mazs.cz , podrobnější ústně při předávání dětí.

2. Akce školy pořádané v MŠ (soutěže, karneval, besídky, slavnosti) jsou polodenní (dopolední nebo odpolední), noční (Spaní s Večerníčkem), akce mimo MŠ jsou polodenní (plavání, solnička, výlet).

3. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám u Kooperativy v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

3.5 Ostatní informace

1. Budou-li žádat zákonní zástupci dítěte o odklad školní docházky, oznámí tuto skutečnost vedoucí MŠ a to nejpozději do termínu zápisu dětí do MŠ na další školní rok.

2. Podněty a stížnosti k práci mateřské školy se podávají ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo zajistí předání nadřízeným orgánům

3. Případné dotazy lze posílat na emailovou adresu - ms.suchomasty@seznam.cz.

3.6. Omlouvání zdětí zákonnnými zástupci ze vzdělávání, způsob informování o zdravotním stavu dítěte

1. Děti do MŠ docházejí pravidelně, zákonní zástupci oznamují předem známou nepřítomnost dítěte.

2. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, oznámí jí MŠ tentýž den nejpozději do 7.30 hod., nebo neprodleně, nejdéle do 2 dnů.

3. Následující dny dítě omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

4. Způsob omlouvání dítěte : prostřednictvím telefonu na č. 311 689 865, osobně nebo elektronickou cestou

3.7. Evidence dítěte

1. Před nástupem dítěte do MŠ předají vedoucí MŠ rodiče řádně vyplněný Evidenční list dítěte.

2. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do MŠ.

3. Rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.8. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, ostatními dětmi a jejich zákonnými zástupci

1. Při předávání dítěte v MŠ informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka i o menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

2. Zákonní zástupci dítěte neprodleně informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte. Rovněž jsou povinní ohlásit výskyt pedikulózy (zavšivení) a neštovic.

3. Zákonní zástupci dítěte nemohou po pedagogickém personálu požadovat podávání léků v souvislosti s jeho doléčením. Výjimkou je podávání léků, které dítě užívá trvale zajišťuje mu základní životní funkce. Podávání těchto léků se řídí směrnicí o podávání léků v MŠ s předchozím schválením lékaře.

4. Zákonní zástupci dítěte dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

5. Zákonní zástupci dítěte dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ, provozní dobu MŠ, vnitřní režim školy a se řídí školním řádem školy.

6. Zákonní zástupci dítěte chrání si své osobní věci a věci dítěte a zabezpečí si je před případnou záměnou podepsáním. V případě nároku na náhradu škody je vždy nutné cenu doložit účetním dokladem, přihlíží se ke stáří věci.

7. Pedagogičtí pracovníci usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, vedou s rodiči průběžný rozhovory o dítěti, jeho rozvoji, vzdělávání a kázni.

8. Pedagogičtí pracovníci umožňují rodičům účastnit se na tvorbě programu školy svými nápady a na jeho hodnocení (dotazník).

3.9. Podmínky úhrady úplaty za předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu, výše úplaty je stanovena, podmínky splatnosti jsou dány a informace jsou vyvěšeny na nástěnce v obouvárně dětí.

Podle Školského zákona a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné po 12 měsíců (školský zákon, § 123 odst.2).

2. Výši platby za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy na základě školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 sb. § 6, odst.2 a po dohodě se zřizovatelem.

3. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v témže měsíci a platí se bankovním převodem

4. Osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání může mít zákonný zástupce dítěte, který doloží písemnou žádost ředitelce školy.

5. O osvobození úplaty za předškolní vzdělávání v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy na základě správního řízení (školský zákon, § 164, odst.a).

6. V měsíci červenci a srpnu se úplata za předškolní vzdělávání platí úměrně docházce dítěte z důvodu omezení provozu MŠ.

7. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty za předškolní vzdělávání i případě nepřítomnosti svého dítěte v MŠ.

 

4.  Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

4.1. Přijetí dítěte do MŠ

1. Děti jsou přijímány na základě řádného zápisu dle stanovených kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání č.j. 11/13-.

2. Termín zápisu je určen ředitelkou školy po domluvě se zřizovatelem, oznámen na úřední desce OÚ Suchomasty, na dveřích MŠ, webových stránkách školy. Zápis provádí vedoucí učitelka v MŠ.

3. Mateřská škola může přijmout pouze zdravé dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

4. Přednostně jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

5. O přijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka školy ve správním řízení (§ 34 odst. 3-7 a § 165 odst. 2 zákon č. 482/2011 Sb., školský řád v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád) a vydává rozhodnutí.

6. Po ukončení správního řízení se dozvědí zákonní zástupci dítěte informace o přijetí k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách školy pod přidělenými evidenčními čísly a následně obdrží Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

7. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu roku, pokud má škola volné místo.

8. Konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ, průběh adaptace a délku pobytu si rodiče domluví s vedoucí MŠ, která jim podá informace o MŠ.

4.2. Ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

1. Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku dítěte do MŠ kdykoliv i bez udání důvodu.

2. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky dítěte v MŠ :

a) v případě, že dítě nenavštěvuje MŠ déle než 2 týdny bez omluvy

b) v případě, že dítě závažným způsobem porušuje kázeň

c) v případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje školní řád

d) v případě, že zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání (školský zákon, § 35, odst. 1d) nebo úplatu za stravné ve stanoveném termínu a nedohodne si jiný termín úhrady

e) v případě, že ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

5.1. Provoz a organizace vzdělávání v MŠ

1. MŠ je otevřena v pracovních dnech od 6.30 do 16.00 hodin.

2. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8. 00 hodin.

3. Zabezpečení budovy - zamykání 8.10 - 11.40 h , 12.00 - 14.10 h .

4. Děti z MŠ odchází v době dohodnuté s vedoucí MŠ buď po obědě od 11.45 do 12.00 hodin nebo po odpočinku a svačině od 14.30 do 16.00 hodin. Zákonní zástupci mohou své dítě přivést nebo si odvést v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s vedoucí MŠ.

5. Vzdělávání v MŠ Suchomasty probíhá zpravidla ve 3 ročnících, třída dětí je heterogenní, max. kapacita školy je 28 dětí.

6. Pedagogičtí pracovníci má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

7. Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem až do doby, než ho předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

8. V případě změn provozních podmínek (např. v období chřipkové epidemie, opravy na elektr. vedení) se provozní doba upravuje. Informace o změnách provozu zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem.

9. O organizaci prázdninového provozu jsou zákonní zástupci dítěte informováni nejméně 2 měsíce předem

10. V době uzavření MŠ během hlavních prázdnin je výše úplaty školného úměrně krácena.

11. Omezení a přerušení provozu MŠ schvaluje zřizovatel školy.

5.2. Denní režim při vzdělávání dětí

1. Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle vlastního ŠVP PV : Já, ty a my jsme kamarády na Zemi zaměřeného na estetickou složku vzdělávání. Děti získávají potřebné dovednosti, určité poznatky, učí se hodnoty a získávají postoje s pestrou nabídkou činností praktických a intelektových. Snažíme se, aby děti rozvíjely a získávaly kompetence a dosáhly co nejvíce očekávaných výstupů. Všechny činnosti v průběhu dne jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým a motivačně stimulujícím způsobem s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich rytmus a věkové zvláštnosti.

2. Stanovený denní režim :

6. 30 - 8. 05 postupné scházení dětí, spontánní hry, námětové hry, rozvíjení individ. zálib a talentů, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové či frontální

8. 05 - 8. 20 příprava RC (úklid hraček), motivované ranní cvičení

8. 20 - 8. 45 hygiena, dopolední svačina, hygiena

8. 45 - 9. 25 integrovaný didakticky cílený celek (také KLC, grafomotorika) - TVP PV

9. 25 - 11. 15 příprava na pobyt venku, pobyt venku zaměřený na pohybové aktivity, pracovní činnosti, poznávací vycházky a turistiku, sezónní činnosti

11. 15 - 11. 25 převlékání, hygiena

11. 25 - 11. 45 podávání oběda

11. 45 - 12. 00 čištění zubů, příprava na odpočinek

12. 00 - 14. 00 pohádka, odpočinek, potřeba spánku vychází z individuálních potřeb dětí

14. 00 - 14. 15 vstávání, hygiena

14. 15 - 16. 00 odpolední svačina, spontánní a zájmové hry, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové činnosti a relaxační cvičení, dokončení práce z dopoledne, individuální činnost, v teplém období pobyt venku

5.3. Požadavky na rodiče :

1. Rodiče se zavazují, že budou v intervalu 3 týdnů prát, žehlit a udržovat v pořádku ložní prádlo.

2. Každé pondělí jsou měněny ručníky jejichž praní a údržbu také zajišťují rodiče.

3. Rodiče se před vstupem do chodby vyzují!

4. Dítě do MŠ potřebuje : přezůvky, hrací tepláky, legíny, zástěrku, pyžamo, náhradní spodní prádlo a ponožky nebo punčocháče, kartáček na zuby, pastu, kelímek

5. Dítě potřebuje na zahradu nebo vycházku v létě : teplákovou soupravu, tenisky, letní čepici, tričko, kraťasy, popř. sluneční brýle

6. Dítě potřebuje na zahradu či vycházku v zimě : oteplené kalhoty, bundu nebo kombinézu, vhodnou teplou obuv, čepici, šálu, rukavice (nejlépe na tkaničce)

7. Osobní prádlo a oděv děti v MŠ mají čisté, lehké, volné a vhodné dle počasí. Všechny osobní věci dítěte je vhodné podepsat!

8. Děti do MŠ nenosí : peníze, šperky nebo jiné cenné věci a předměty, které by mohly způsobit zranění dětí nebo jinak ohrozit jejich zdraví (žvýkačky, bonbony, hračky). Výjimka : svátky a narozeniny dětí.

9. MŠ neručí za přinesené cenné věci a peníze.

 

6.  Školní stravování

6.1. Organizace, provoz a rozsah služeb školního stravování

1. Při přijetí do MŠ je stanov, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, způsob a rozsah stravování dítěte (polodenní, celodenní). Je-li dítě, v době podávání jídla přítomno v MŠ, musí se vždy stravovat.

2. Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb.,o školním stravování a platnými normami, odpovídá vedoucí školní jídelny, která týdně sestavuje jídelníček dle zásad zdravé výživy - viz nástěnka v obouvárně.

3. Připomínky ke skladbě jídelníčků či způsobu stravování dítěte mohou zákonní zástupci vznést ve třídě u pedagogického personálu nebo přímo u vedoucí školní jídelny.

4. Učitelky i vedoucí školní jídelny vznesené připomínky bezodkladně projednají s ředitelkou školy, která rozhodne o dalším řešení.

5. Stravování je dětem zajišťováno dovozem ze školní kuchyně pojízdným vozíkem pracovnicí výdeje jídla.

6. Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu MŠ.

7. Zákonní zástupci platí úplatu za stravné do 15. následujícího měsíce.

8. Způsob placení stravného : na bankovní účet platebním příkazem, v hotovosti hospodářce p. Pišvejcové

6.2. Stravovací režim v průběhu vzdělávání

1. Doba zahájení vydávání stravy : svačina                  8.30 hodin

                                                  oběd                 11.25 hodin

                                                  odpolední svačina 14.15 hodin

2. K jídlu jsou děti motivovány, mohou ovlivnit svoje porce.

3. V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu pobytu dítěte v MŠ k dispozici nápoje. Děti pijí nápoje v průběhu celého dne v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.

6.3. Odhlašování ze stravování

1. Pokud zákonní zástupci dítěte nemají dohodnutý celodenní pobyt dítěte v MŠ, ale odpolední svačinu si chtějí odhlásit, učiní tak předem do 7.30 hodin na telefonní číslo MŠ : 311 689 865 - z MŠ se nesmí vynášet žádné jídlo!

2. Dojde-li k nečekané absenci dítěte, může si zákonný zástupce dítěte vyzvednout pouze jednodenní stravu do vlastního jídlonosiče dle dohody v MŠ.

 

7.  Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy

7.1. Péče o zdarví a bezpečnost dětí při vzdělávání

1. Po přijetí do MŠ má dítě právo na individuální adaptační režim - dohoda s vedoucí MŠ.

2. Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Průjem, zvracení, trvalý kašel, hustá rýma - to jsou příznaky nemoci, i když dítě teplotu nemá. Nemocné děti se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na zdravé děti v kolektivu a na personál. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky. Při předání dítěte do MŠ rodiče pravdivě sdělí informaci o zdravotním stavu dítěte z předešlého dne a noci.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy.

3. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned vedoucí MŠ (neštovice, žloutenka).

4. Po každé nemoci přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

5. Učitelky provádí ranní zdravotní filtr, je-li podezření, že dítě je nemocné, nemůže být přijato do MŠ.

6. Zjistí-li učitelka během dne příznaky nemoci, zajistí oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonného zástupce, který si v co nejkratší době vyzvedne dítě z MŠ a zajistí vyšetření u lékaře.

7. Pedagogický personál nese odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují pobyt venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují (inverze, silný déšť s větrem, mráz pod - 8°C) ven s dětmi nevychází.

8. V případě školního úrazu je vedoucí MŠ povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření a ošetření. Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do MŠ a zpět nebo na cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných školou nebo cestou zpět.

9. V celém objektu MŠ (budova a školní zahrada) je zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek. - souvislost se zákonem č. 379/2005 Sb.

10. Do prostor školy včetně školní zahrady není povolen vstup se psy.

7.2. Zásady bezpečnosti při práci a při výchovně vzdělávací činnosti

1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

2. Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k BOZP při práci zaměstnanců a dětí.

3. Ředitel školy pravidelně kontroluje dodržování právních a ostatních předpisů a pokynů zaměstnavatele k zajištění BOZP. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec konal práci, která neodpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

4. Zaměstnanec je povinen podrobit se lékařským periodickým prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče a na výzvu ředitele i jiným lékařským prohlídkám souvisejícím s výkonem práce.

5. Zaměstnanec školy je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda je pod vlivem alkoholu nebo jiného omamného prostředku.

6. MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří přiměřené podmínky pro jejich zdravý vývoj.

7. Personál sleduje aktuální stav ovzduší. V případě nepříznivých podmínek je denní režim a pobyt venku přizpůsobován aktuálnímu stavu tak, aby bylo chráněno zdraví dětí.

8. Za bezpečnost dětí během pobytu v MŠ odpovídají učitelky, a to od doby převzetí dítěte od rodiče nebo jím pověřené osoby, až do doby jeho předání rodičům nebo jimi pověřené osobě.

9. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :

> přesuny dětí při PV mimo území MŠ po pozemních komunikacích pedagogický zaměstnanec, který opouští školu odpovídá za to, že děti jsou poučeny o bezpečném chování mimo budovu, přesun ve dvojstu-pech; do 20 dětí 1 učitelka, nad 20 dětí 2 učitelky nebo 1 učitelka a 1 zaměstnanec určený ředitelkou školy; využívání reflexních vest; skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky; bezpečné přecházení; zastavovací terč

> pobyt dětí v přírodě využívají se přednostně známá bezpečná místa; před vstupem dětí na zvolený prostor zkontrolovat a popř. z něj odstranit všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.); při hrách a pohybových aktivitách pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství; dohlíží na hru dětí a monitorují možná rizika v chování dětí nebo prostředí

> sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí, kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost; učitelky dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individ. schopnostem dětí, před PV na školní zahradě monitoring, zda nejsou na území zahrady nebezpečné předměty a látky.

> pracovní a výtvarné činnosti při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, práci s těmito nástroji vykonávají výhradně učitelky. Děti jsou průběžně poučovány o bezpečném zacházení a pracují s ním pod přímým dozorem.

10. Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření a ihned kontaktuje zákonné zástupce. Sepíše záznam o stavu a provedených opatřeních do knihy úrazů. Pokud je dítě v MŠ z důvodu úrazu a následné léčby v dalších dnech nepřítomno, předloží ředitelka záznam o úrazu zákonnému zástupci.

7.3. Poučení dětí

1. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Děti musí být seznámeny s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP.

2. Dále děti seznámí s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci a průběžně také s ustanoveními školního řádu, dětských hřišť apod.

3. Dokladem o provedeném poučení je záznam poučení (např.: v třídní knize).

4. Poučení se provádí, pokud to stanoví předpisy BOZP nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti.

7.4. Zásady zákonných zástupců pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v areálu

1. Pro chůzi používejte vyhrazených komunikací a chodníku.

2. Neběhejte, nevrážejte Vy ani Vaše děti do jiných osob.

3. Své děti nenechávejte v areálu běhat, při chůzi do schodů a ze schodů je držte za ruku.

4. Při chůzi po schodech děti nevozte po zábradlí a nenechte je po zábradlí lézt.

5. Nevstupujte bez vyzvání do jiných prostor zařízení, než kam je vám dovoleno.

6. V zimním období choďte Vy i děti po udržovaných cestách.

7. Nezasahujte do žádných technických zařízení, nesnažte se nic opravovat nebo upravovat, na nedostatky upozorněte kteréhokoliv zaměstnance školky.

8. V šatně nenechte děti pobíhat, lézt po nábytku a zařízení, vyklánět se z okna.

9. V areálu školy a v budově je zákaz kouření !

10. V areálu školy platí zákaz vstupu zvířat (psi)

11. Zabraňte, aby děti házely cokoliv po chodbách, ze schodů přes zábradlí do nižšího podlaží.

7.3. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy (projevy diskriminace, nepřátelství, násilí)

V rámci ŠVP PV v dílčích programech jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi peda-gogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

8.  Zacházení s majetkem školy

8.1. Zásady chování a podmínky při zacházení s amjetkem MŠ

1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ dbají pracovníci školy na řádné a šetrné zacházení s učebními

a didaktickými pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami.

2. Vedou děti k ohleduplnému chování k majetku MŠ.

3. Dojde-li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zákonní zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu.

4. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí, nebo kdy je zaměstnanci zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

8.3. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ

1. Po dobu pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

2. Zákonní zástupci dbají na to, aby jejich děti v době po ukončení provozu MŠ nepřelézaly oplocení školní zahrady a neničily její vybavení či nezpůsobovaly nepořádek.

3. V případě, že zákonní zástupci zjistí, že dítě vyneslo z MŠ hračku či pomůcku, jsou povinni vrátit vše zpět do MŠ.

 

9.  Závěrečná ustanovení

 

1. Se školním řádem jsou zákonní zástupci seznamováni v září na třídní schůzce.

2. Školní řád je trvale k dispozici na webových stránkách školy.

3. Školní řád nabývá platnosti 1. září 2013.

4. Školní řád ruší předchozí znění školního řádu č.j. 32/12-MŠ.

 

V Suchomastech 27. srpna 2013

 

Ing. Miroslava Pecková - ředitelka školy

Marcela Kartýsková - vedoucí MŠ Suchomasty

 

04.09.2013/autor MKK

Dodatek školního řádu platný od 1.5. 2017 - není li uvedeno jinak:

školní řád - dodatek poslední aktualizace.pdf (407,1 kB)

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet