Informace k zápisu do MŠ KAMARÁD Suchomasty

 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOMASTY, okres Beroun, Suchomasty 135, 267 22 Suchomasty

 

Č.j.: 29/19 – MŠ

 

Seznam přijatých dětí (dle registračních čísel přidělených při zápisu dne 9. 5. 2019) k předškolnímu vzdělávání do Masarykovy základní a Mateřské školy Suchomasty, okres Beroun, Suchomasty 135, 267 22 Suchomasty od školního roku 2019/2020.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

 

2/19

5/19

8/19

10/19

14/19

15/19

16/19

19/19

 

 

V Suchomastech, dne 29. 5. 2019

29.5. 2019/KF 

 

Zápis dětí do MŠ Kamarád 

Suchomasty 135, Suchomasty 26722

na školní rok 2019 – 2020

 

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ v kanceláři mateřské školy: 

3. 4. 2019 v době od 12:00 do 16:00 hodin.

V této době si budete moci prohlédnout prostory MŠ.

                                           

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ BUDE PROBÍHAT V KANCELÁŘI mateřské školy:

9.5. 2019 v době od 10:00 – 11:30 

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUCHOMASTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ Suchomasty kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

1.    Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné tj. dosažení 5 let věku do 31. 8. 2019.

(Zákonný zástupce dítěte je povinen se dostavit k zápisu do spádové mateřské školy tj. MŠ v místě svého trvalého pobytu, nebo nahlásit řediteli této MŠ docházku do jiné MŠ nebo si domluvit s ředitelem jiný způsob povinného předškolního vzdělávání viz. školský zákon ).

2. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti mateřské školy ( tj. Suchomasty, Bykoš, Málkov, Vinařice, Želkovice),    při  splnění podmínky zdravotní způsobilosti  podle § 50 zákona č. 258/2000Sb., ochraně veřejného zdraví ( očkování ) v pořadí od starších k mladším.

3. Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti mateřské školy.

 

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, 

pořadí přijetí žádosti není důležité.

 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít zcela mimořádné důvody.

Stanovená kritéria nabývají platnosti ode dne: 1. 4. 2019


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE k zápisu

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20 proběhne v Mateřské škole

dne 9. 5. 2019 od 10:00 do 11:30 hodin v kanceláři mateřské školy.      


Rodiče, zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy od začátku školního roku 2019/20, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

Formuláře „Žádost o přijetí“ budou vydávány 3. 4. 2019 od 12:00 do 16:00 v MŠ Suchomasty. Formuláře jsou k dispozici ZDE.

Dále rodiče zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči. Žádost v termínu zápisu osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče osobně v mateřské škole nebo doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).                                                          

 Ing. Miroslava Pecková, ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty 

 

 


 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet