Informace k zápisu do MŠ KAMARÁD Suchomasty

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOMASTY

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Kamarád Suchomasty, 267 22, Suchomasty 154

 

Seznam přijatých dětí (dle registračních čísel přidělených při zápisu dne 3. 5. 2018) k předškolnímu vzdělávání do Masarykovy základní a Mateřské školy Suchomasty, odloučené pracoviště: Mateřská škola Kamarád Suchomasty od 3. 9. 2018.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

 

1/18 dítě přijato

4/18 dítě přijato

7/18 dítě přijato

10/18 dítě přijato

14/18 dítě přijato

18/18 dítě přijato

 

V Suchomastech, dne 22. 5. 2018

Ing. Miroslava Pecková

ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

 

22. 4. 2018/ 7:00 / Autor: MP, KF

 

 

 

 

 

Zápis dětí do MŠ Kamarád

Suchomasty 154,

Suchomasty 26722

na školní rok 2018 – 2019

 


Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ v kanceláři mateřské školy:

12. 4. 2018 v době od 12:00 do 16:00 hodin

V této době si budete moci prohlédnout prostory MŠ.

Formulář žádosti o přijetí a evidenční list je také možné

si vytisknout z webových stránek školy.


 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

BUDE PROBÍHATV KANCELÁŘI mateřské školy:

 3. 5. 2018 v době od 10:00 – 11:30

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ,

lékařem potvrzený evidenční list, rodný list dítěte a průkaz

totožnosti zákonného zástupce dítěte.

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.docx (15004)

Evidenční_list_dítěte.doc (29696)

Evidenční_list_dítěte.doc (29696)

 

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do MŠ KAMARÁD:

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné tj. dosažení 5 let věku do 31. 8. 2018 (viz. školský zákon)

  2. Dítě, které má trvalé bydliště v obci Suchomasty a ve spádových obcích, pak ostatní děti

  3. Děti budou přijímány v pořadí od starších k mladším.

  4. Individuální situace dítěte (např. dítě zaměstnance, MŠ navštěvuje sourozenec, dítě je hlášeno k celodennímu pobytu, sociální důvody).

Pořadí přijetí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli.


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku.

2. Přijmout dítě do MŠ lze na základě Přihlášky k předškolnímu vzdělávání od 1.9. daného školního roku nebo v průběhu roku dle zaplněné kapacity MŠ.

3. Do MŠ lze přijímat děti mladší 3 let po dohodě s ředitelkou školy a musí být splněny dané předpoklady dítěte.

KDO JE OPPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT ?

1. Jednat v tété věci mají zákonní zástupci dítěte.

JAKÝM ZPŮSOBEM PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MŠ ?

1. Návštěva MŠ s dítětem v daném termínu, vyzvednutí žádosti a dalších potřebných dokladů

2. Podání vyplněné žádosti a vyplněných a povtrzených dokladů dětským lékařem v den Zápisu do MŠ

KDY, KDE A JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ DO MŠ ?

1. Přesný termín Zápisu do MŠ  stanoví včas ředitelka školy  a zveřejněn bude obvyklým způsobem : v MŠ, na webových stránkách školy www.mazs.cz-mateřská škola, ve veřejných vitrínách před OÚ Suchomasty, OÚ Bykoš a OÚ Málkov.

2. Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví v určeném termínu k zápisu do MŠ.

3.  Zákonný zástupce obdrží identifikační číslo.

4. Zákonný zástupce podá vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání a ostatní doklady vedoucí MŠ.

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU ?

1. OP zákonného zástupce

2. Rodný list dítěte

3. Vyplněná žádost

4. Vyplněný evidenční list s potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost

JAKÉ POTŘEBNÉ FORMULÁŘE OBDRŽÍTE ?

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT ?

1. Úplata za předškolní vzdělávání - školné : převodem na účet školy

2. Úplata za stravné : hotově hospodářce ve školní jídelně nebo převodem na účet školy

KTERÁ INSTITUCE ŘEŠÍ PŘIJETÍ ?

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě Kritérií.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ ?

1. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je vydáno ředitelkou školy do 30 dnů od podání žádosti.

2. Informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámena na těchto webových stránkách pod identifikačními čísly uchazečů.

LZE VYUŽÍT ELEKTRONICKOU POŠTU ?

Situace vyžaduje osobní jednání.

PODLE KTERÉHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE ?

1. Přijímání dětí do MŠ stanovuje §34 zákona č.472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je v souladu se zákonem č. 500/2004, správní řád v platném znění, Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 S., o předškolním vzdělávání a je třeba dodržet podmínky zvláštním právním předpisem §50 zákona č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ ?

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ke Krajskému úřadu středočeského kraje prostřednictvím ředitelky školy.

4.4.2018/autor: K.F.


 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet