Seznam přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOMASTY, okres Beroun, Suchomasty 135, 267 22 Suchomasty

Č.j.: 41/20 – MŠ

 

Seznam přijatých dětí (dle registračních čísel přidělených při zápisu od 4. 5. do 15. 5 2020) k předškolnímu vzdělávání do Masarykovy základní a Mateřské školy Suchomasty, okres Beroun, Suchomasty 135, 267 22 Suchomasty od školního roku 2020/2021.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

1/20

3/20

4/20

5/20

6/20

7/20

8/20

10/20

11/20

12/20

14/20

15/20

17/20

19/20

20/20

22/20

23/20

25/20

 

V Suchomastech, dne 25. 5. 2020

Publikováno 25. 5. 2020/ autor: K.F. 

Informace k zápisu do MŠ KAMARÁD Suchomast

 
 Zápis dětí do MŠ Kamarád 
Suchomasty 135, Suchomasty 26722
na školní rok 2020 – 2021

 

Na základě opatření z důvodu ochrany obyvatelstva před nákazou a šířením Covid 19, vydaném MŠMT, dochází k následujícím změnám při zápisu dětí do MŠ Kamarád v Suchomastech.

Zápis do MŠ Kamarád Suchomasty pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez osobní účasti dětí. Zároveň upřednostňujeme podání žádosti o přijetí dítěte zákonným zástupcem bez jeho osobní přítomnosti. 

Formulář žádosti o přijetí: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání upravená.pdf (213846)

Možnosti, jak může zákonný zástupce podat žádost o přijetí do MŠ: 

  • - Datovou schránkou: e6ckjbc 
  • - Odeslat s přílohami poštou na adresu: Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty, okres Beroun, Suchomasty 135, PSČ: 267 22, případně vhodit do schránky. 
  • - E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí poslat prostý email). 
  • - Osobní podání žádosti. V případě, že rodič musí zvolit tuto krajní možnost, je nezbytné, aby si domluvil den a přesný čas setkání na telefonu: 728 482 316.

Co musí žádost o přijetí obsahovat: 

  • - Vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
  •  - Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie bez úředního ověření) 
  • - Kopii očkovacího průkazu dítěte (opět stačí prostá kopie). Při zápisu dítěte k povinné předškolní docházce, tj. dítěte staršího pěti let k 31. 8. 2020, není nutné kopii dokládat. V letošním roce nemusí být žádost potvrzena dětským lékařem.

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ BUDE VEDENÍ MZŠ a MŠ Suchomasty přijímat od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kamarád: 
- Každé žádosti bude po doručení do MŠ přiděleno registrační číslo. Registrační číslo sdělí škola zákonnému zástupci SMS zprávou nebo na jeho adresu pro doručování. Způsob oznámení zvolí rodič v žádosti o přijetí. 
 
- V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte. Tuto možnost mají rodiče dne: 18. 5. 2020. Čas schůzky je nutné domluvit telefonicky na tel. 778 482 316. 
 
- 25. 5. 2020 zveřejní škola na webových stránkách seznam přijatých dětí pod registračním číslem žádosti. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům na adresu pro doručování. 
 
- Pokud si některý z rodičů zařídil potvrzení od dětského lékaře na formulář Žádosti zveřejněný již 1. 4. 2020 na web. mateřské školy, může jej použít – odeslat pouze s kopií rodného listu dítěte. 
 
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUCHOMASTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 stanovená a zveřejněná k 1. 3. 2020 se nemění.

Publikváno: 15. dubna 2020/ autor KF

 

Č.j.:  5 /20 - MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V SUCHOMASTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ Suchomasty kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

1.    Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné tj. dosažení 5 let věku do 31. 8. 2020 a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti mateřské školy (tj. Suchomasty, Bykoš, Málkov, Vinařice, Želkovice).

(Zákonný zástupce dítěte je povinen se dostavit k zápisu do spádové mateřské školy tj. MŠ v místě svého trvalého pobytu, nebo nahlásit řediteli této MŠ docházku do jiné MŠ nebo si domluvit s ředitelem jiný způsob povinného předškolního vzdělávání viz školský zákon.)

 

2. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti mateřské školy (tj. Suchomasty, Bykoš, Málkov, Vinařice, Želkovice),    při  splnění podmínky zdravotní způsobilosti  podle § 50 zákona č. 258/2000Sb., ochraně veřejného zdraví ( očkování ) v pořadí od starších k mladším.

3. Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti mateřské školy v pořadí od starších k mladším.

 

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité.

 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít zcela mimořádné důvody.

     Stanovená kritéria nabývají platnosti ode dne: 1. 4. 2020

Publikováno: 1.3.2020/autor KF

 

 

 Jak bude probíhat přijímací řízení do MZŠ a MŠ Suchomasty, okres Beroun pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/21 proběhne dne 6. 5. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin v budově školní jídelny ZŠ Suchomasty, Suchomasty 97.      


Rodiče, zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy od začátku školního roku 2020/21, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

Formuláře „Žádost o přijetí“ budou vydávány 22. 4. 2020 od 13:00 do 16:00 v budově školní jídelny ZŠ a MŠ Suchomasty. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

Dále rodiče zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči. Žádost v termínu zápisu osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče osobně v mateřské škole nebo doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

Ing. Miroslava Pecková

ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

V Suchomastech dne 27. 2. 2020

publikováno 1.3.2020/autor KF 

                                                                     

 

                                                                                                 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet