Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU

25 ledna, 2021

Vážení rodiče a žáci, kteří v letošním roce ukončíte povinnou školní docházku,
dne 5.1 2021 bylo zveřejněno a nabylo platnosti obecné opatření MŠMT o úpravách v rámci přijímacího řízení. Ministerstvo školství s ohledem na epidemii covid-19 rozhodlo, že ředitelé středních škol mohou uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek.

Důležité termíny

 • Kritéria přijímacího řízení na střední školy musí jejich ředitelé vyhlásit do 31. ledna 2021.
 • Přihlášky na maturitní i nematuritní obory je potřeba odevzdat do 1. března 2021.
 • Pokud počet přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných, může ředitel školy rozhodnout, že se na daný obor nebudou konat jednotné přijímací zkoušky a o přijetí rozhodnou jiná kritéria. Tuto informaci musí zveřejnit nejpozději 8. března 2021.
 • Jednotné přijímací zkoušky, které organizuje Cermat z českého jazyka a matematiky, pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. a 13. dubna 2021.
 • Jednotné přijímačky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční 14. a 15. dubna 2021.
 • Své vlastní zkoušky mohou školy uspořádat od 12. do 28. dubna 2021.
 • Přijímací zkoušky na nematuritní obory budou od 22. do 30. dubna (pokud je škola vypíše).
 • Cermat výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol 28. dubna, ředitelé pak do dvou pracovních dnů tj. 30. dubna 2021 musí zveřejnit výsledky celého přijímacího řízení a seznam přijatých.
 • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 12. a 13. května.

Informace k vyplnění přihlášky

 • Uchazeč si podává 2 přihlášky (2 obory na jedné škole nebo 2 různé školy) do 1. 3. 2021
 • Obě přihlášky s vyplněným prospěchem obdrží žáci ve škole proti podpisu.
 • Zkontrolujte vytištěné údaje ze školní matriky, zadní stranu prospěch potvrzuje ZŠ.
  Doplňte: první stranu přihlášky:
  Název a adresu střední školy a obor, datum a vaše podpisy a vyžaduje-li škola také potvrzení lékaře.

 • Má-li uchazeč platné doporučení Pedagogicko-psychologické poradny o přiznaných podpůrných opatřeních, přiloží jeho kopii k přihlášce.
 • Pokud uchazeč dosáhl vynikajících výsledků ve vědomostních soutěžích, olympiádách nebo ve sportovních soutěžích, přiloží kopie diplomů rovněž k přihlášce.

Informace k zápisovému lístku

 • Zákonný zástupce obdrží ve škole proti podpisu zápisový lístek. Tradičně předávám zápisový lístek na březnových třídních schůzkách
 • i ve škole po telefonické domluvě. Vydává se pouze jeden kus a odevzdává se (do 10 dnů po rozhodnutí o přijetí na SŠ) řediteli SŠ a tím žák potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na této vybrané škole. Přijetí škola neposílá, informace jsou na webových stránkách, poštou posílá jen nepřijetí.

 • Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu se uchazeč může odvolat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím odvolání, které adresuje řediteli střední školy.
 • Ředitelé středních škol mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021Informace k předávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021