Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

01 září, 2020

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Suchomasty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v mateřské škole výše úplaty stanovena:

za celodenní docházku dítěte na 500,- Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2020 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami:
  • Vzdělávání dítěte od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Masarykovy základní školy a Mateřské školy Suchomasty

  • u KB č. : 51-4867630257/0100


S platností od 1. září 2020 se prodlužuje provoz MŠ
Denní provozní doba je od 6:30 do 16:30

V Suchomastech, dne 1. června 2020
Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Zahájení výuky pro školní rok 2020/2021Ředitelské volno 25.9.2020