Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání MŠ KAMARÁD Suchomasty

 

                 Z motivačních důvodů Mateřská škola v Suchomastech má název :    KAMARÁD

         Vlastní Školní vzdělávací program  předškolního vzdělávání  je vytvořený v souladu s RVP PV a má název :

         

            JÁ, TY A MY JSME KAMARÁDY NA ZEMI

 

                                         

 

                           motto školy :             „ Musíme si pomáhat

                                          aneb

                                   máme se tu všichni rádi,

                                   jsme tu dobří kamarádi.“                                                 

            

Důraz klademe na rozvoj veškerého přirozeného poznávání, samostatné myšlení, aktivní rozhodování, spokojenost a kamarádský vztah dětí, prostor pro dětské zájmy, kladný vztah k okolní přírodě a obci.

 Podmínky vzdělávání

1. VĚCNÉ  PODMÍNKY

Mateřská škola má velké prostory, jež vyhovují všem činnostem dětí. Během dne využíváme přízemí budovy a odpoči-nek děti tráví v patře  na lehárně s dětským WC. Nábytek a hygienické vybavení je bezpečné a odpovídá počtu dě-tí. Vnitřní prostory jsou pravidelně větrány a udržovány v čistotě. V mateřské škole nejsou žádné alergizující ani jedo-vaté rostliny. Většina knih a hraček je umístěna na stálém místě v otevřených skříňkách a policích. Děti si je samy berou a uklízí, neboť se vyznají v jejich uložení. Aby se MŠ dětem líbila, zdobí prostory jejich výtvarné práce a výrobky. MŠ nemá bezbariérový přístup, proto nemůžeme přijímat děti na vozíčku. Na budovu mateřské školy navazuje pro-storná školní zahrada vybavená na pobyt dětí. Pro zkvalitnění výchovné práce má pedagogický per-sonál přístup k počítači, internetu, tiskárně a kopírovacímu stroji.

2. ŽIVOTOSPRÁVA

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, proto pracovnice výdeje jídla denně dováží stravu a nápoje ze školní jídelny. Stavba jídelníčku odpovídá zdravé výživě s dostatkem tekutin podávaných dle potřeby a na požádání během celého dne. Každé dítě má svůj hrneček a k pití je vybízeno. Mezi svačinou a obědem je tříhodinový interval. Režim dne je pravidelný, ale flexibilní, aby se dalo reagovat během dne na neplánované události, potřeby a aktivity dětí dle pro-gramu MŠ. Děti mají v interiéru i na školní zahradě možnost volného pohybu, ale s doržováním bezpečnostních pra-videl. Činnosti v průběhu dne jsou zařazovány tak, aby děti měly dostatek času na hru, pohyb, stravu a odpočinek. Délka pobytu venku je přizpůsobována kvalitě ovzduší. Délka a potřeba spánku je individuální, děti nejsou ke spánku nuceny. Děti jsou vedeny k otužování vzduchem při pobytu venku a vodou při plaveckém výcviku v Kapka Hořovice.

3. PSYCHOSOCIÁLNÍ  PODMÍNKY

Dítě a rodiče mají možnost seznámit se s prostředím MŠ. Po přijetí dítěte do MŠ je adaptace každého dítěte přizpůso-bována na základě dohody, jsou respektovány jejich individuální potřeby. Děti nejsou neúměrně přetěžovány, třída ja kamarádským společenstvím. Děti jsou podporovány v samostatných úkonech a je zohledňován jejich samostaný ná-zor, samostatné rozhodování a osobní svoboda ve vztazích k ostatním dětem. Jsou podněcovány k vlastní iniciativě, aktivitě, experimentování a sebehodnocení .Všichni jsou dostatečně chváleni, motivací dostávají podněty ke hře, tvo-ření, pozorování a učení. Ve třídě mají všichni rovnocenné postavení. Máme stanovený pochopený řád Pravidel chování (s piktogramy) a samy děti kontrolují jejich dodržování. Věnujeme pozornost prevenci šikany a sociálně patologických jevů. Vzdělávací nabídka činností a aktivit je přizpůsobena fyzickému a psychickému vývoji dětí. Ve vztazích k dospě-lým se projevuje vzájemná důvěra, pochopení, pomoc, přímá komunikace.

4. ORGANIZACE  ŠKOLY

Základním dokumentem pro pracovníky a návštěvníky MŠ je školní a provozní řád. Režim dne je pravidelný, ale flexi-bilní dle potřeby dětí nebo programu školy. Vzdělávání probíhá během celého dne, kde poměr spontánních her a říze-ných aktivit je vyvážený. Aktivity a činnosti jsou individuální, skupinové či společné a jsou přizpůsobovány tempu dětí. Přednost dáváme prožitkovému učení, děti mají dostatek času na dokončení nebo pozdější vrácení k činnosti. Pokud dítě chce, může dění jen pozorovat. Zdravotně preventivní pohybové ranní cvičení je zařazováno denně před svačinou a ostatní pohybové aktivity během dne. Pro nově přijaté děti funguje adaptační režim, na kterém je možno se dohodnout s vedoucí MŠ. 

5. ŘÍZENÍ ŠKOLY

Mateřská škola patří do společného právního subjektu Masarykova základní a Mateřská škola Suchomasty, který sluču-je druhý stupeň základní školy, mateřskou školu a školní jídelnu. Všechna pracoviště mají samostatné budovy, které jsou řízeny z ředitelství školy. Statutárním zástupcem subjektu je ředitelka školy. Vedením Mateřské školy je pověřena vedoucí učitelka. Existuje zde jednoduchý informační systém. Jsou vymezena pravidla provozu MŠ. Úkoly a povinnosti zaměstnanců jsou jasně dány. Na tvorbě školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání se podílejí obě učit. MŠ. Dochází k plánované kontrolní činnosti a vyhodnocování práce. Chod školy a plánování se opírá o závěry a návrhy opatření evaluace výchovného vzdělávání.

6. PEDAGOGICKÉ  A  PERSONÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ

V MŠ pracují 2 pedagogické pracovnice - vedoucí učitelka a učitelka, obě s pedagogickým vzděláním. V současné době je učitelka na mateřské dovolené a zastupující učitelka nemá pedagogické vzdělání. Škola vytváří učitelkám podmínky pro jejich další vzdělávání v rámci DVPP semináři nebo samostudiem. Pracovní doba pedagogů je dána tak, aby dětem zajistila optimální péči.

Specializované služby vykonávají příslušní odborníci, hlavně logopedická poradna.

V MŠ dále pracuje 1 provozní pracovnice - uklizečka  s úvazkem na výdej jídla. Pracovnice má kurz pedagogického minima a může vypomáhat v odpoledních hodinách s péčí o děti.

7. SPOLUÚČAST  RODIČŮ

Spolupráce s rodiči začíná dohodnutým adaptačním programem pro nové děti. Podporujeme jejich rodinnou výchovu. Projeví-li rodiče zájem, mohou dávat návrhy na různé akce, zapojit se do života MŠ, sponzorství, pomoci. Našim zá-měrem je spolupráci prohlubovat na společných setkáních pořádaných školou, aby sem jejich děti chodily rády a cítily se bezpečně. Při předávání důvěrných informací a individuálních pohovorech o problémech a pokrocích dodržujeme diskrétní jednání. Rodiče jsou infor-mováni ústně či písemně na nástěnce nebo na webových stránkách školy o všem, co se v MŠ plánuje.

Rozdělení vzdělávacího programu

Integrované vzdělávací bloky :

Názvy integrovaných vzdělávacích bloků jsou spjaty s názvem programu, názvem školy, mottem školy a vychází  ze 4 ročních období :   

                         I. čtvrtletní integrovaný blok  :  KAMARÁDI  NA  PODZIM

                        II. čtvrtletní integrovaný blok  :  KAMARÁDI  V  ZIMĚ

                        III. čtvrtletní integrovaný blok  :  KAMARÁDI  NA  JAŘE

                        IV. čtvrtletní integrovaný blok  :  KAMARÁDI  V  LÉTĚ

Čtvrtletní integrované bloky jsou rozděleny do 11 témat a týdenních bloků, které obsahují vzdělávací cíl, charakte-ristiku činností s úkoly a kompetencemi dítěte. Témata se propojují, navzájem se prolínají s opakováním již známého, dotýkají se různých oblastí, děti získávají různé dovednosti, hodnoty a postoje. Pět oblastí předškolního vzdělávání máme označené barevnými kamínky. Ve výchovné práci používáme tradiční metody a formy práce. Na plánování se podílí pedagogický sbor (obě učitelky).

Hlavní vzdělávací nabídku doplňují dílčí projekty :

a) specificky zaměřené programy rozvíjející určité dovednosti

b) programy zdravotně preventivní

c) programy k určitému tématu

d) programy prevence sociálně patologických jevů

e) program tradic, slavností a mimořádných dnů

f) adaptační plán

Další aktivity probíhající mimo pracovní dobu a poskytované kroužky za úplatu neorganizujeme.

Spolupracujeme : s rodiči, s ředitelstvím školy, se zřizovatelem OÚ Suchomasty, s jinými mateřskými a základními školami, s PPP Králův Dvůr a PPP Hořovice, Kapka Hořovice, Koniklec Suchomasty, Dětské workshopy, Svazem dobrovolných hasičů, Svazem chovatelů drobného zvířectva, divadlem Sedmiklásek, divadlem Fauna, divadlem Řimbaba, divadlem Hračka, kouzelník Kuba, Českou poštou, Prestigephoto, nakladatelstvím Svojtka, Interiérem Pavlis, doprava Přibyl a oslovenými sponzory.

Prezentace školy : obměňované výtvarné práce dětí ve veřejné vývěsce v obci u obchodu COOP, výtvarné práce dětí na nástěnce v chodbě OÚ Suchomasty, výtvarné práce dětí na nástěnkách a prostorách v MŠ, přispěvky do čtvrtletního obecního zpravodaje, účast vedoucí na veřejných zasedáních obce

 

Vzdělávací obsah

1. čtvrtletní integrovaný blok :  KAMARÁDI   NA  PODZIM

Hlavní záměry vzdělávání pro tento blok :

1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání : Z prožívání her a činností navozovat radostné pocity ze života v MŠ. Posilovat smyslové vnímání, motoriku, myšlení, vyjadřovací schopnosti, výslovnost,pěvecké a výtvarné schopnosti. Rozvíjet pohybové schopnosti, vést k vytvoření návykupotřeby pravidelného pohybu.

2. Osvojit si základy hodnot společnosti : Rozvíjet poznatky o hodnotě přátelství, o chování kamarádů k sobě navzájem. Usnadnit novým dětem adaptaci na nové prostředí. Stanovit a pochopit Pravidla chování v MŠ s piktogramy a bezpečnost. Organizovat setkání rodiny s MŠ. Posilovat vztah k rodině i životu v MŠ. Rozvíjet poznatky v péči o lesní zvěř.

3. Získat osobní samostatnost a shopnost projevovat se jako samostatná osobnost : Posilovat osobnost, prosociální postoje k ostatním dětem, rodině, ostatním dospělým. Pověřovat úkoly a umožnit se seberealizovat v jejich plnění. Poznat význam tříděného odpadu na prostředí.

1. téma : PRVNÍ  POZNÁNÍ                                        cíl tématu : nalézt své místo

sociální orientace : adaptace, jména, značky dětí, personál, interiér 

rodinné vztahy : kde a s kým bydlím 

časové vztahy : typické činnosti, hygiena, stolování

bezpečnost doma, venku, v dopravě

motivace tématu : Tom a Jerry

(doba plnění : 3 týdny)

 2. téma : BARVY  PODZIMU                                       cíl tématu : poznat a pracovat s barvami

fenologie : charakteristické znaky pozimu 

bezpečnost : reflexní oblečení

botanika : podzimní květiny, ovoce, zelenina, stromy, plody

sociální orientace : nákupování

zoologie : odlet ptáků na jih

ekologie : tříděný odpad do kontejnerů

motivace tématu : panáček Podzimáček

(doba plnění : 6 týdnů)

3. téma : BUDE  ZIMA, BUDE  MRÁZ                             cíl tématu : příprava přírody na zimu

fenologie : charakteristické znaky zimy, přírodní jevy 

zoologie : lesní zvířata, hmyz

botanika : plody lesa                         

ekologie : co do lesa nepatří

motivace tématu : ježek

(doba plnění : 3 týdny)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. čtvrtletní integrovaný blok : KAMARÁDI  V  ZIMĚ

Hlavní záměry vzdělávání pro tento blok :

1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání : Probouzet zájem a vztah dětí k zimním sportům, hrám a činnostem. Zdokonalovat pohybové dovednosti dětí, organizovat hry se sněhem. Rozvíjet rozlišovací schopnosti, vnímat všemi smysly. Probouzet zájem o psanou podobu jazyka osvojováním si poznatků o znakových systémech.

2. Osvojit si základy hodnot společnosti : Vést děti k poznávání hodnot vztahů ke kamarádům v MŠ. V předvánočním období připravovat překvapení a dárky. Posilovat vztah dítěte ke všem živým tvorům v zimě jednoduchou péčí ve svém okolí.

3. Získat osobní samostatnost a shopnost projevovat se jako samostatná osobnost : Podporovat u dítěte rozvoj schopností chovat se autenticky, prosociálně a aktivně se podílet na společném životě ve třídě. Vytvářet prostředí pro iniciativní jednání.

4. téma : SVÁTEČNÍ  ČAS                                                cíl tématu : prožívat předvánoční čas

sociální orientace : začátek adventu, Mikuláš, čert, anděl

sociální orientace : přípravy na vánoce, výzdoba, lidové tradice, vyprávění u svíček

motivace tématu : andílek Drahuška

(doba plnění : 4 týdny)

5. téma : VE  ZDRAVÉM  TĚLE  ZDRAVÝ DUCH          cíl tématu : poznat své tělo

sociální orientace : tradice : Tří králů

biologie : vnější a vnitřní části těla a jejich funkce, smysly

péče o zdraví, nemoci, bacily

vlastnosti předmětů : zdravé a nezdravé (výživová pyramida)

sociální orientace : příprava dětí k zápisu do ZŠ

motivace tématu :  Šmoulové

(doba plnění : 4 týdny)
 

6. téma : PANÍ  ZIMA                                                     cíl tématu : poznat vlastnosti sněhu

fenologie : přírodní jevy, roční doby

sociální orientace : lidová tradice - masopust

zoologie : přezimující ptactvo

motivace tématu : Krakonoš

(doba plnění : 3 týdny)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. čtvrtletní integrovaný blok : KAMARÁDI  NA JAŘE

Hlavní záměry vzdělávání pro tento blok :

 1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání : Učit se ekologicky chovat, žít a všímat si významu zeleně a čistoty životního prostředí. Všímat si změn v přírodě, rozvíjet city působením krás přírody a probouzejícího se jara. Získat vztah ke zvířátkům a jejich mláďatům.

2. Osvojit si základy hodnot společnosti : Posilovat prosociální chování dítěte, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině a mamince. Dozvědět se o záchraných systémech : hasiči, záchranáři. Vědět, jak se chovat v případě nebezpečí a ohrožení zdraví nebo života, jak přivolat pomoc.

3. Získat osobní samostatnost a shopnost projevovat se jako samostatná osobnost : Vědět o existenci základních pravidlech chování v silničním provozu pro vlastní bezpečnost a existenci dopravních pravidel a značek. Ochránit své zdraví i zdraví a bezpečnost druhých.

7. téma : JAK  SE  RODÍ  JARO                                   cíl tématu : vnímat zrození jara

fenologie : porovnat dvě roční doby (zima a jaro), první jarní den

ekologie : neživá příroda - koloběh vody

botanika : jarní květiny

zoologie : drobná zvířata (žížala, krtek, mšice, mandelinka)

sociální orientace : velikonoční svátky a tradice

motivace tématu : víla Anežka

(doba plnění : 4 týdny)

8. téma : KAMARÁDI  ZVÍŘATA                                 cíl tématu : poznat zvířata

zoologie : domácí zvířata, zvířata v ZOO, volně žijící u vody, ve vodě, v pralese, savaně, na poušti

sociální orientace : péče o mladé

ekosystém : rybník, moře, prales, savana, poušť

ekologie : ohrožení živé přírody

motivace tématu : Krteček

(doba plnění : 4 týdny)

9. téma : ZVĚDAVÁ KAČENKA                                   cíl tématu : vnímat dění kolem nás

zvyky a tradice : čarodějnice, májka

sociální orientace : rodinné vztahy, láska k mamince

dopravní informovanost, signalizace, bezpečnost na silnici

sociální orientace : pomoc lidem i v nebezpečí

motivace tématu : maňásek Kačenka

(doba plnění : 4 týdny)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. čtvrtletní integrovaný blok : KAMARÁDI  V LÉTĚ

Hlavní záměry vzdělávání pro tento blok :

1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání : Získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky. Rozvíjet multikulturní výchovu k dětem a lidem na celém světě bez rozdílu pleti.

2. Osvojit si základy hodnot společnosti : Vytvářet vztah ke své obci, zemi, planetě. Všímat si úlohy barev v našem životě, zeleně a architektonických záměrů pro život člověka.

3. Získat osobní samostatnost a shopnost projevovat se jako samostatná osobnost : Vědět, že každé povolání člověka je prospěšné. Chápat význam učení pro každého. Posilovat smysl pro povinnost a vážit si úsilí druhých. Využívat informace z knih, encyklodepií, TV, a zacházet s komunikační technikou. Vytvářet osobní předpokledy pro radostný vstup do ZŠ.

10. téma : ŽIVOT NA PLANETĚ                                    cíl tématu : poznat planetu Zemi

základní poznatky  : rasy lidí, glóbus, česká státnost

sociální orientace : odloučení přes noc

literatura : pohádky

cestování  : tuzemské a exotické kraje

turistika : mapy

historie : dinosauři

motivace tématu : Bolek a Lolek

(doba plnění : 5 týdnů)

11. téma : PRÁZDNINOVÉ HRANÍ                          cíl tématu : podporovat zvídavost

ekosyslém : les

zoologie : zvířata v lese a trávě

botanika : letní rostliny

časové pojmy : dříve - dnes, den - noc

historie : život a práce lidí

bezpečnost v přírodě

motivace tématu : maňásek Kubík

(doba plnění : 3 týdny)

Evaluační systém

Cílem evaluace je :

- vytvořit bezpečné a podnětné prostředí pohody, důvěry, přátelství

- dosáhnout samostatnosti, zodpovědnosti, sebevědomosti, vlastního úsedku a sebejistoty

- tvořivě jednat a myslet, čelit problémům, pomoc mladším, schopnost se dále rozvíjet a učit

- získat rodiče pro společné a jednotné působení na děti

1. Evaluace na úrovni školy

2. Evaluace na úrovni  ŠVP PV

3. Evaluace na úrovni TVP PV 

4. Individuální evaluace dítěte

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet