Poskytování informací podle zákona.doc (430,5 kB)Aktuality  MŠ KAMARÁD Suchomasty

 

 

AKTUÁLNĚ: Od úterý 17.3. je dočasně uzavřena mateřská škola Kamarád. Důvodem je vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19 způsobeného novým koronavirem. V úterý 17.3. od 8:00 do 12:00 bude vedoucí MŠ v mateřské škole vydávat rodičům potvrzení pro zaměstnavatele "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školského/dětského zařízení".

AKTUÁLNĚ: V pondělí 16.3. děti z naší mateřské školy nepojedou na kurz plavání. Plavecké škole byl z důvodu prevence nákazy koronaviru přerušen pronájem bazénu - do odvolání. O plavecké lekce děti nepřijdou. Celý kurz se o jednotlivé lekce prodlouží. 12.3. 2020 Mgr. Karolína Fuchsová

Zápis dětí do MŠ Kamarád 
Suchomasty 135, Suchomasty 26722
na školní rok 2020 – 2021

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ Kamarád proběhne:

                      22. 4. 2020 v době od 13:00 do 16:00

v budově školní jídelny ZŠ Suchomasty 97.

Formulář žádosti o přijetí: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (1).pdf (208,9 kB)

                                                                 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ BUDE PROBÍHAT:

v budově školní jídelny ZŠ Suchomasty 97, 6. 5. 2020 v době od 13:00 – 16:00

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

2. 3. 2020 /autor KF

 

OZNÁMENÍ

Č.j. 31/19 - MŠ

Z DŮVODU PŘESTAVBY A ROZŠÍŘENÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OD 19.8.2019

TŘÍDA PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY DOČASNĚ UMÍSTĚNA V BUDOVĚ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SUCHOMASTECH.

JEDNÁ SE O BUDOVU NAPROTI ZÁKLADNÍ ŠKOLE. 

TŘÍDA DĚTÍ I LOŽNICE PRO ODPOLEDNÍ ODPOČINEK JE V 1. PATŘE.

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Od 19.8. je možné nahlásit změny v docházce dětí na telefonním čísle: 728 482 316.

 

17.července 2019/autor KF

 

 

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

č.j. 8/19 - MŠ

Mateřská škola Kamarád bude po dohodě s rodiči a zřizovatelem uzavřena 

v době od 15. července do 16. srpna 2019. 

12. května 2019/autor: KF

 

 

 

 

                                                            

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ BUDE PROBÍHAT V KANCELÁŘI mateřské školy:

9.5. 2019 v době od 10:00 – 11:30

 

S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou dětským lékařem, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte.

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

č.j.: 37/18 - MŠ

Mateřská škola bude po dohodě s rodiči a zřizovatelem uzavřena 

v době od 27. prosince do 31. prosince 2018. 

Na děti se budeme opět těšit ve středu 2. ledna 2019.

7. listopadu 2018/autor: KF

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č.j. : 20/14-MŠ

POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

podle §6 odst.3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude v MŠ Suchomasty s platností od 1. září 2014 vybírán měsíční poplatek za předškolní vzdělávání v jednotné výši 360,- Kč cca 15. v témže měsíci vždy možno hradit bankovním převodem na účet školy u KB : 51-4867630257/0100.

V Suchomastech, dne : 9.4.2014

                                                           ředitelka školy : Ing. Miroslava Pecková

 

 16.04.2014/autor : MK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál pro PV, č.j.MŠMT-9482/2012-22
 DESATERO pro rodiče dětí předškolního věku (budoucí školáci)

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do 1 třídy ZŠ představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : zvládá odloučení od rodičů vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) je si vědomé zodpovědnosti za své chování dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : 
- vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.), spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže :
- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
- zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
- tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
- vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
- rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
- řadí zpravidla prvky zleva doprava
- používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit pamatuje si říkadla, básničky, písničky přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je postupuje podle pokynů pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže : uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže :
pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny zná celou řadu písní, básní a říkadel zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže :
- vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
- zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
- ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví,
k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
- přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
- má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
- chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
- zná faktory poškozující zdraví (kouření)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE :          výňatek ze Školního řádu

1. Rodiče budou v intervalu 3 týdnů prát, žehlit a udržovat v pořádku ložní prádlo dítěte. Každé pondělí jsou měněny ručníky, jejichž praní a údržbu také zajišťují rodiče.

2. V každém pololetí přinesou rodiče : sadu toaletních papírů a kapesníků

3. Před vstupem do chodby se rodiče zují!

4. Dítě do MŠ potřebuje :

- přezůvky

- pyžamo

- hrací tepláky, legíny či zástěrku

- kartáček na zuby, pastu, kelímek

- náhradní spodní prádlo a ponožky nebo punčocháče

na zahradu nebo vycházku v létě :

- teplákovou soupravu, tenisky, letní čepici

- tričko, kraťasy, popř. sluneční brýle

na zahradu nebo vycházku v zimě :

- teplé oblečení (oteplené kalhoty, bunda nebo kombinéza)

- vhodnou teplou obuv

- čepice, šála, rukavice (nejlépe na tkaničce)

5. Osobní prádlo a oděv děti v MŠ mají čisté, lehké, volné a vhodné dle počasí. Všechny osobní věci dítěte je vhodné podepsat!

6. Děti do MŠ nenosí : peníze, šperky nebo jiné cenné věci a předměty, které by mohly způsobit zranění dětí nebo jinak ohrozit jejich zdraví (žvýkačky, bonbony, hračky). Výjimka : svátky a narozeniny dětí.

 

26.08.2013/autor : MK

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet